Kuruluş Bilgileri

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Gıda Analizleri Uygulama ve Araştırma Merkezi 19 Aralık 2011 tarihinde 28147 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik ile kurulmuştur.
 
Gıda maddelerinin insan sağlığı üzerindeki etkileri ve taşıdıkları riskler çok eski yıllardan beri otoritelerin, bilim adamlarının ve tüketicilerin gündeminde yer almakta ise de, özellikle günümüzde bu kavramların önemi çok daha yoğun bir biçimde anlaşılmıştır. Gıda güvenirliğinin sağlanmasında kuşkusuz en önemli ayaklardan biri kontrol ve denetimlerin etkin bir biçimde yürütülmesidir.
 
 
Üniversitelerin görevlerinden biri de bulundukları şehre ve bölgeye sosyal, kültürel ve bilimsel olarak hizmet etmektir. Bu anlayışla kurulmuş olan Merkezimizin amacı Muğla ili ve çevresinde gıda sektörüne ve bu sektöre temel girdileri sağlayan tarım sektörüne hizmet vermek ve destek olmaktır. 
 
10 Ocak 2012 tarih ve 449 sayılı Muğla Üniversitesi Senato Kararı ile Merkez Bünyesinde Gıda Analiz Laboratuvarı kurulmuştur. Bu laboratuvar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ait 29/12/2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ‘Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik’ kapsamında 05.03.2012 tarihinde ‘Gıda Kontrol Laboratuvar Kuruluş Yeterlilik Belgesi’ ve 25 Aralık 2012 tarihinde ‘Gıda Kontrol Laboratuvar Çalışma Yeterlilik Belgesi’ almıştır.
 
Alanlarında uzman,  değerli öğretim üyelerine sahip olan Merkezin, bölgenin şartlarına uygun yeni araştırma ve çalışma alanlarının oluşturması amaçlanmaktadır. Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
 
Gıda alanında gereksinim duyulan her türlü analiz çalışmalarını yapmak, ulusal ve/veya uluslararası mevzuat çerçevesinde gıda analiz laboratuarında yapılacak analizler de dahil olmak üzere gereken her türlü hizmeti gerçekleştirmek,
 
Gıda ile ilgili konularda bilimsel araştırmalar yapmak, araştırma geliştirme faaliyetlerini koordine etmek,
 
Üniversite ve sanayi arasında çalışma konularıyla ilgili işbirliğinde bulunmak,
 
Gıda endüstrisi ile uğraşanlara eğitim ve hizmet vermek, bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruşlar ile ortak projeler yapmak,
 
Talepleri halinde tüm kamu/özel sektör kuruluşlarının ürettiği ve/veya tükettiği gıdaların analizini yapmak, gıdaların gıda mevzuatına, standartlara ve istenilen teknik şartnamelere uygunluğunu belirlemek ve raporlamak,
 
Ulusal ve uluslararası düzeyde sertifikaya yönelik eğitim ve öğretim programları düzenlemek,
 
Üniversitenin gıda analizleri üzerine eğitim yapan fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen mesleki uygulama, pratik çalışma ve staj için yer, materyal ve hizmet sağlamak,
 
Merkez kapsamında yer alacak laboratuvarların ulusal ve uluslararası boyutta tanınmasını sağlamak,
 
Gıda güvenliği konularında danışmanlık hizmeti vermek.