Mevzuat

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Gıda Analizleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği(1)
 BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; (Değişik ibare:RG-14/11/2012-28467)  Muğla Sıtkı Koçman  Üniversitesine bağlı olarak kurulan (Değişik ibare:RG-14/11/2012-28467)  Muğla Sıtkı Koçman  Üniversitesi Gıda Analizleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; (Değişik ibare:RG-14/11/2012-28467)  Muğla Sıtkı Koçman  Üniversitesi Gıda Analizleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Gıda: Doğrudan insan tüketimine sunulmayan canlı hayvanlar, yem, hasat edilmemiş bitkiler, tedavi amaçlı kullanılan tıbbî ürünler, kozmetikler, tütün ve tütün mamulleri, narkotik veya psikotropik maddeler ile kalıntı ve bulaşanlar hariç, insanlar tarafından yenilen, içilen veya yenilmesi, içilmesi beklenen işlenmiş, kısmen işlenmiş veya işlenmemiş her türlü madde veya ürün, içki, sakız ile gıdanın üretimi, hazırlanması veya muameleye tâbi tutulması sırasında kullanılan su veya herhangi bir maddeyi,
c) Laboratuvar: Gıda analiz laboratuvarını,
ç) Merkez (MÜGAM): (Değişik ibare:RG-14/11/2012-28467)  Muğla Sıtkı Koçman  Üniversitesi Gıda Analizleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,
d) Müdür: Merkezin Müdürünü,
e) Rektör: (Değişik ibare:RG-14/11/2012-28467)  Muğla Sıtkı Koçman  Üniversitesi Rektörünü,
f) Üniversite: (Değişik ibare:RG-14/11/2012-28467)  Muğla Sıtkı Koçman  Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Gıda alanında gereksinim duyulan her türlü analiz çalışmalarını yapmak, ulusal ve/veya uluslararası mevzuat çerçevesinde gıda analiz laboratuarında yapılacak analizler de dahil olmak üzere gereken her türlü hizmeti gerçekleştirmek,
b) Gıda ile ilgili konularda bilimsel araştırmalar yapmak, araştırma geliştirme faaliyetlerini koordine etmek,
c) Üniversite ve sanayi arasında çalışma konularıyla ilgili işbirliğinde bulunmak,
ç) Gıda endüstrisi ile uğraşanlara eğitim ve hizmet vermek, bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruşlar ile ortak projeler yapmak,
d) Talepleri halinde tüm kamu/özel sektör kuruluşlarının ürettiği ve/veya tükettiği gıdaların analizini yapmak, gıdaların gıda mevzuatına, standartlara ve istenilen teknik şartnamelere uygunluğunu belirlemek ve raporlamak,
e) Ulusal ve uluslararası düzeyde sertifikaya yönelik eğitim ve öğretim programları düzenlemek,
f) Üniversitenin gıda analizleri üzerine eğitim yapan fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen mesleki uygulama, pratik çalışma ve staj için yer, materyal ve hizmet sağlamak,
g) Merkez kapsamında yer alacak laboratuvarların ulusal ve uluslararası boyutta tanınmasını sağlamak,
ğ) Gıda güvenliği konularında danışmanlık hizmeti vermek.
Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür, gıda analizleri alanında akademik faaliyetleri, araştırma ve laboratuvar çalışmaları olan Merkezin çalışma alanları ile ilgili Üniversitede tam zamanlı çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdür, Üniversitede görevli ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili araştırmalarda bulunan Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişiyi, üç yıl süreyle müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür yardımcısı Müdürün verdiği görevleri yapar. Süresi biten müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir.
(3) Müdürün görevinde bulunmadığı hallerde müdür yardımcılarından biri, Müdüre vekalet eder. Vekaletin altı aydan fazla sürmesi halinde yeni Müdür görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
b) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaların düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak,
c) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak.
Yönetim kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitede görevli, Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen toplam yedi üyeden oluşur. Müdür ve yardımcıları dışındaki dört üye; Merkezde yer alan cihazlar konusunda bilgi birikimi ve deneyimi olan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün teklifi üzerine, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır. Yönetim Kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak,
b) Yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma programı taslağını hazırlamak ve Müdüre sunmak,
c) Merkez faaliyetlerinin etkin ve düzenli yürütülmesini sağlamak amacıyla, Müdürün önerisi üzerine laboratuar birimleri oluşturmak,
ç) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini belirlemek ve süreçleri izlemek,
d) Merkez tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılanlara verilecek belgeler konusundaki ilkeleri belirlemek,
e) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Danışma kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite içinden ve dışından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen en az beş üyeden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.
(2) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri hakkında görüş ve tavsiyelerde bulunur. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare:RG-14/11/2012-28467)  Muğla Sıtkı Koçman  Üniversitesi Rektörü yürütür.
 
__________
(1)  Bu yönetmeliğin adı “Muğla Üniversitesi Gıda Analizleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” iken 14/11/2012 tarihli ve 28467 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Muğla Üniversitesi Gıda Analizleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile metne işlendiği biçimde değiştirilmiştir.
 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
19/12/2011 28147
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi Sayısı
14/11/2012 28467